REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 32 im. ks. Józefa Czempiela
w Chorzowie


1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla kl. I, II i III oraz wszystkie podręczniki dla kl. IV, V, VI, VII i VIII są własnością Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie.

2. Podręczniki zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej. Każdy podręcznik posiada numer ewidencyjny i pieczątkę biblioteki szkolnej.
3. Przed otrzymaniem podręcznika rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania listy potwierdzającej odbiór podręczników.

4. Zasady korzystania z darmowych podręczników:
a) uczeń ma prawo korzystać z podręczników zarówno w szkole, jak i w domu (decyzja należy do wychowawcy klasy);
b) uczeń ma obowiązek dbać o otrzymane podręczniki (założenie okładki, podpisanie tylko w wyznaczonym miejscu, nie nanoszenie żadnych notatek, rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie, zaginanie kartek, itp.);
c) przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie, w powyższym przypadku użytkownik ma obowiązek naprawić w miarę możliwości powstałą szkodę.
d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza w celu ustalenia dalszych czynności postępowania; przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
e) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic ucznia dokona zwrotu kosztu podręcznika;
f) podręcznik uznaje się za zniszczony jeżeli 30% jego powierzchni ulegnie zniszczeniu,
g) przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego dla kl. I-III szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Kwotę należy wpłacać na rachunek dochodów budżetowych szkoły:

Numer rachunku:
 ING Bank Śląski
  83 1050 1214 1000 0024 2729 7805


W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy…”, podając klasę (I, II, III), której dotyczy zwrot.

Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym MEN. Ksero dowodu wpłaty na konto należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika do klasy IV – VIII użytkownik ma obowiązek odkupić taki sam podręcznik.

h) w wyjątkowych/spornych sytuacjach komisja w składzie: nauczyciele bibliotekarze, dyrektor lub wicedyrektor szkoły, wychowawca i pedagog, ustala stopień zniszczenia podręcznika – decyzja komisji jest ostateczna;
i)Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, a następnie je oddać do biblioteki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
j) w przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników;
k) podręczniki zakupione w ramach dotacji muszą służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, DzU 2014 poz. 811
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, DzU2014 poz. 902


 

Nasza Biblioteka Published @ 2014 by Ipietoon